Organizing Committee

General Chairs

Shuihua Wang
Xi’an Jiaotong-Liverpool University, China

Program Chair

Zheng Zhang
Harbin Institute of Technology, China

Web Chair

Wei Wang
University of Leicester

Publicity and Social Media Chairs

Xiangyu Kong
University of Leicester

Workshops Chairs

Yuan Xu
University of Jinan

Sponsorship & Exhibits Chairs

Zeyu Ren
University of Leicester

Publications Chair

Ziquan Zhu
University of Leicester

Local Chair

Wei Wang
University of Leicester