Technical Program Committee

Ying Ding
Shanghai Jiao Tong University

Aijuan Li
Shan Dong Jiaotong University

Xiaojuan Li
Nanjing Normal University of Special Education

Shengwei Zhang
Nanjing Normal University of Special Education

Fenfen Li
Huaiyin Institute of Technology

Juan Li
Jinling Institute of Technology

Xue Han
Nanjing Normal University of Special Education

Shijie Wu
Nanjing Normal University of Special Education

LeLe Pan
Nanjing Normal University of Special Education

Zheyu Zhang
Nanjing Normal University of Special Education

Peilin Zhou
Nanjing Normal University of Special Education

Benqi Wu
Nanjing Normal University of Special Education

Keshuang Zhou
Nanjing Normal University of Special Education

Junjie Zhong
Nanjing Normal University of Special Education

Haoxuan Shu
Nanjing Normal University of Special Education